Privacy Statement

Wie zijn we?
Post Financieel & Hypotheek Advies heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen in financiële diensten en producten. Post Financieel & Hypotheek Advies is een zelfstandig bedrijf en maakt geen onderdeel uit van een organisatie. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens. Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

Onze contactgegevens zijn:
Telefoon: 0527-792000
E-mail: info@postfinancieeladvies.nl
Website: www.postfinancieeladvies.nl
Postadres: Koningin Julianastraat 9, 8302 CC EMMELOORD

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming:
Telefoon: 06-55732403
E-mail: arjan@postfinancieeladvies.nl

1. Soorten Gegevensverwerking

1.1 Wij verwerken mogelijk de volgende persoonsgegevens van u:

2. Doelen van Gegevensverwerking

2.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op onder andere de volgende activiteiten binnen onze onderneming:

3.0 Rechtsgronden voor Gegevensverwerking

3.1 Wij gebruiken ten minste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

4.0 Opslag en Bewaartermijn van Persoonsgegevens

4.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt, bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Informatie, Wijziging en Bezwaar

5.1 U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

5.2 Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

5.3 Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is, zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

Beveiliging van Uw Gegevens

6.1 Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

6.2 Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Post Financieel & Hypotheek Advies van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

6.3 Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekken of Ontvangen van Gegevens aan of van Derden

7.1 Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

7.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

7.3 Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten (zogenaamde verwerkersovereenkomsten).

7.4 Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

7.5 Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

7.6 Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering of bij een schademelding, kunnen wij uw schade- en verzekeringsgegevens raadplegen bij de Stichting Centraal Informatiesysteem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS). Ook kunnen wij openbare bronnen raadplegen waarbij wij persoonsgegevens krijgen en verwerken (denk hierbij bv. aan kvk-register). Deze gegevens gebruiken wij:

Wijzigingen van de Privacy Statement

8.1 Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

Wij raden u aan regelmatig ons Privacy statement te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Klachtrecht

9.1 Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op. Onze Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via: arjan@postfinancieeladvies.nl.

9.2 U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
Telefoon: 0900-2001201
E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Internet: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Aan de behandeling van uw klacht zijn geen kosten verbonden.